Resmi Gazete’de yayımlandı: Varlık barışında kademeli vergi uygulaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir Yönetimi Başkanlığı)’ndan kimi varlıkların iktisada kazandırılması hakkında Resmi Gazete’de bildirim yayınlandı. Yayınlanan bildirim ile 7417 sayılı maddede yer alan Varlık Barışı uygulamasının işleyişine açıklık getirildi.

Gelir Yönetimi, 1 Temmuz tarihli 7417 sayılı devlet memurları kanunu ile birtakım kanunlarda ve 375 sayılı kanun kararında kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunun 50. unsurunda yer alan Varlık Barışı uygulamasının işleyişine açıklık kazandırdı.

Tebliğ kelam konusu unsurla kurumlar vergisi kanununa eklenen süreksiz 15. unsurun ilgili kararları doğrultusunda gerçek ve hükmî bireylerin, yurt dışı ve yurt içi varlıklarının yurda getirilerek kayıt altına alınmasına ait açıklamaları içeriyor.

Buna nazaran gerçek ve hukukî şahıslar, kurumlar vergisi kanununa eklenen ilgili kararlara paralel olarak yurt dışı ve yurt içi Varlık Barışı uygulamasından 31 Mart 2023’e kadar Türkiye’deki banka yahut aracı kurumlara bildirim yahut beyanda bulunmak suretiyle yararlanabilecekler. Bu varlıklara ait olarak vergi dairelerine rastgele bir beyanda bulunulmayacak. Bildirimler, yetkili kılınmış vekiller yahut yasal temsilciler tarafından da yapılabilecek.

Kademeli vergi

İlgili yasa kararıyla uyumlu olarak bildirilen varlıkların bedeli üzerinden 30 Eylül’e kadar yapılan bildirimler için yüzde 1, 1 Ekim – 31 Aralık ortasında yapılan bildirimler için yüzde 2, 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında vergi peşin olarak tahsil edilecek.

Gerçek ve hukukî bireyler bu kapsamda, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve öbür sermaye piyasası araçları ile yurt dışı kredilerin ve sermaye avanslarının kapatılmasında kullanılan varlıklar için tek bir bildirim verecekler. Bildirim yapılan tıpkı ay içinde beyanda düzeltme yapılabilecek. Bu tarafında yapılacak düzeltmelerde, başlangıçta peşin olarak ödenen verginin azaltılan meblağa isabet eden kısmı, banka ve aracı kurum tarafından bildirim sahibine iade edilebilecek.

Beyan edilen varlıkların Türkiye’deki banka ve aracı kurumlardaki hesaplarda en az 1 yıl mühletle tutulması halinde vergi oranı sıfır olarak uygulanacak ve bu kapsamda ödenen peşin vergiler ilgilinin başvurusu üzerine iade edilecek.

Vergi mükellefiyeti bulunmayanlar da uygulamadan yararlanabilecek

Gelir yahut kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan, lakin yasal defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31 Mart 2023 tarihine kadar vergi dairelerine yahut elektronik ortamda beyan edilerek uygulama kapsamına alınabilecek.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da uygulamadan yararlanabilecek. Bu şahısların taşınmazlar dışındaki varlıklarını beyan tarihi prestijiyle banka yahut aracı kurumlarda açılan hesaplara yatırmaları ve bu durumu belgelemeleri gerekiyor. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların bedelleri üzerinden vergi dairelerince %3 oranında vergi tahsil edilecek.

Bildirim yahut beyan konusu yapılarak yasal defter kayıtlarına intikal ettirilen varlıklar hakkında vergi yol kanununda yer alan amortismanlara ait kararlar uygulanmayacak. Ödenen vergiler, hiçbir suretle masraf yazılamayacak ve diğer bir vergiden mahsup edilemeyecek.

Varlıkların 3 ay içinde ülkeye getirilmesi gerekiyor

Bildirime husus varlıkların; bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi yada transfer edilmesi, tarh edilen verginin müddetinde ödenmesi, varlıkların defter tutan mükelleflerce yasal defterlere kaydedilmesi ve bu değerler için pasifte özel fon hesabı açılması, bu fon hesabının ve varlıkların 2 yıldan evvel işletmeden çekilmemesi ve fon hesabının sermayeye ek dışında öteki bir maksatla kullanılmaması halinde beyana bahis meblağlara ait hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.

Yorum yapın